10_year_ANNI

Ngày 20-08-2010: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2010

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2010

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2010