10_year_ANNI

Mô hình tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN:

so-do

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

So Do 1